Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich obecnych zobowiązań, dobrym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Być może masz już za sobą dokładną analizę wszystkich „za” i „przeciw”. Albo jeszcze lepiej – jesteś po konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Czas więc uruchomić całą procedurę wychodzenia z długów. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jak ogłosić upadłość konsumencką.

3 wymogi, które trzeba spełnić, by ogłosić upadłość konsumencką

Obecnie jedyną przesłanką złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest niewypłacalność. Pojęcie to oznacza stan, w którym nie masz możliwości spłaty zobowiązań – np. wysokość rat pożyczek przekracza Twoje zarobki.

Sąd nie będzie natomiast sprawdzał, w jaki sposób doszło do Twojej niewypłacalności. Jeszcze przed 2020 rokiem znaczenie miała Twoja wina. Umyślne działanie odbierało Ci więc szansę na spłatę długów i umorzenie części zobowiązań. Obecnie jednak na samym początku liczą się właściwie tylko 3 kwestie, a więc czy:

 • można Cię uznać za osobę niewypłacalną,
 • jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – tylko wtedy możliwe jest ogłoszenie upadłości osoby fizycznej,
 • poprawne wypełnisz wniosek i go opłacisz.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Załóżmy więc, że spełniasz dwa pierwsze warunki, a tym samym upadłość konsumencka jest dla Ciebie. Pozostaje więc ostatni – poprawne wypełnienie wniosku. Zgodnie z wymogami znajdującymi się w art. 4812 ustawy Prawo upadłościowe obowiązkowo powinien on zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz Twój numer PESEL,
 • NIP (o ile występował w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku),
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się Twój majątek
 • wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku i ich uprawdopodobnienie (a więc wykazanie swojej niewypłacalności),
 • podanie aktualnego i zupełnego wykazu majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli (wszystkich osób, które żądają od Ciebie zapłaty) wraz z ich adresem i wysokością wierzytelności oraz terminem spłaty,
 • spis wierzytelności spornych (czyli takich, których istnienie kwestionujesz) ze wskazaniem, w jakim zakresie to kwestionowanie ma miejsce,
 • liczba zabezpieczeń na Twoim majątku wraz z datami ich ustanowienia – mowa tu przede wszystkim o hipotekach, zastawach i zastawach rejestrowych,
 • informacje o:
  • osiągniętych przychodach i kosztach ponoszonych na utrzymanie Twoje i osób na Twoim utrzymaniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
  • czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności czy inne prawa o wartości przekraczającej 10 000 złotych,
 • oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku.

Braki formalne nie przekreślają Twojej szansy na ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Choć powyższa lista może wydawać się długa i skomplikowana, to w praktyce prawidłowe przygotowanie całego pisma wcale trudne nie jest.

Jeśli nie wiesz, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, możesz posiłkować się gotowymi wzorami na stronie gov. To znacznie ułatwi Ci całe zadanie. Alternatywą będzie skorzystanie z pomocy prawnika. Przeprowadzi Cię on krok po kroku przez cały proces sporządzania wniosku i dopilnuje wszystkich formalności.

Jeśli natomiast postanowisz działać samodzielnie, dobra wiadomość jest taka, że błędne wypełnienie wniosku nie zamyka Ci drogi do ogłoszenia upadłości. Gdy sąd uzna, że Twoje pismo nie spełnia wszystkich kryteriów, wyznaczy dodatkowy termin na wprowadzenie zmian. Dopiero gdy tego nie zrobisz, wniosek zostanie Ci zwrócony.

W takiej sytuacji wciąż będziesz w stanie ogłosić upadłość. Musisz po prostu rozpocząć całą procedurę od nowa. Pamiętaj jednak, że w tym czasie Twoje zadłużenie nadal będzie się powiększać. Lepiej więc dopilnować, by wniosek od razu został wypełniony prawidłowo.

Spis wierzytelności – największe wyzwanie, gdy sporządzasz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Załóżmy jednak, że nie zdecydujesz się na pomoc prawnika. W takiej sytuacji największym wyzwaniem może się okazać punkt dotyczący spisu posiadanych wierzytelności. W tym miejscu musisz bowiem podać szczegółowe dane dotyczące wszystkich aktualnych zobowiązań i wierzycieli, a więc:

 • ich pełne nazwy (jeśli np. jest to spółka prawa handlowego),
 • formę organizacyjno-prawną ich działalności,
 • pełne dane adresowe
 • aktualną wysokość zobowiązania (z uwzględnieniem wszystkich kosztów ubocznych, np. odsetek),
 • termin zapłaty.

Ma to o tyle znaczenie, że na Tobie, jako na konsumencie składającym wniosek ciąży obowiązek podania kompletnych danych. Jeśli na dalszym etapie postępowania, okaże się, że istnieją także inne, nieujawnione przez Ciebie zobowiązania, może to skutkować nawet umorzeniem postępowania.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o ogłoszenie upadłości musisz też dołączyć wszystkie dokumenty wskazujące na stan Twojego zadłużenia. Będą to więc m.in.:

 • umowy dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • wezwania do zapłaty,
 • korespondencja z Twoimi wierzycielami,
 • korespondencja kierowana do Ciebie przez organ egzekucyjny (np. komornika),
 • nakazy zapłaty.

Pamiętaj też, że jeśli w składanym wniosku powołujesz się na szczególne okoliczności, musisz poprzeć swoje twierdzenia dowodami. Jeśli więc np. wykazujesz, że ze względu na stan nie jesteś w stanie spłacać zobowiązań (albo nawet, że nie ma perspektyw, by to zmieniło się w przyszłości), konieczna okaże się dokumentacja medyczna lub zaświadczenie lekarza.

Im więcej dowodów na poparcie swoich twierdzeń przedstawisz, tym większa też szansa, że sąd rzeczywiście przychyli się do Twojego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeśli udało Ci się przygotować wniosek, pozostaje już tylko złożyć go we właściwym miejscu. Możesz zrobić to samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (np. adwokata).

Wniosek musisz złożyć do sądu właściwego ze względu na główny ośrodek Twojej podstawowej działalności. Jako że będąc konsumentem, nie prowadzisz działalności gospodarczej, w tym wypadku chodzi o Twoje miejsce zwykłego pobytu.

Uwaga: pamiętaj, że miejsce zwykłego pobytu to niekoniecznie Twoje miejsce zameldowania, ale takie, w którym przebywasz z zamiarem stałego pobytu!

Nie zapomnij o opłatach

Jednym z wymogów prawidłowego złożenia wniosku jest też jego opłacenie (30 zł). Nie zapomnij więc o tym i koniecznie dołącz do składanego wniosku dowód uiszczenia opłaty. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jesteś w stanie ponieść tego kosztu, możesz wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych w tym zakresie.

Szukasz porady lub konsultacji prawnej? Napisz do nas!